Strona główna
Przykładowa analiza swot

Artykuły
Czym jest analiza swot przedsiębiorstwa

Pomoc
Kontakt

Analiza Swot przedsiębiorstwa - cele analizy, mocne i słabe strony firmy

W analizie strategicznej szczególne znaczenie ma analiza SWOT. Jest to metoda, która służy do analizy otoczenia oraz badania jej wnętrza. Akronim SWOT pochodzi od angielskich słów:

S – Strengths (czyli mocne strony organizacji),
W – Weaknesses (czyli słabe strony organizacji,
O – Opportunities (czyli szanse w otoczeniu),
T – Threats (czyli zagrożenia w otoczeniu).


Sama analiza SWOT opisywana jest w literaturze jako jedna z metod rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących strategię firmy.

Analiza SWOT jest to uproszczona wersja analizy pola sił. Wykorzystuje ten sam schemat analizy, dopuszcza jednak znaczną swobodę w doborze technik oraz procedur. Metoda SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji, gdzie wszystkie czynniki, które maj a wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji dzieli się na:

1. Zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych
2.Wywierające negatywny wpływ na organizację i mające pozytywny wpływ

Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników:

1. Zewnętrzne pozytywne – Szanse
2. Zewnętrzne negatywne – Zagrożenia
3. Wewnętrzne pozytywne – Mocne strony
4. Wewnętrzne negatywne – Słabe strony

Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu wymienionych wyżej czterech grup czynników, na opisaniu ich wpływu na rozwój organizacji, a także możliwości organizacji osłabiania lub wzmacniania siły ich oddziaływania. Zderzenie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami firmy pozwala określić jej pozycję strategiczną, może być też źródłem ciekawych koncepcji strategii.